Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Meie dokumendid ja info

Arengukava 2021-2023

Visiooniks on  puuetega inimeste sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise  vastu võitlemine ja ennetamine kõikide põhiseaduslike õiguste (tervis, haridus, tööhõive jne) tagamisel.   Visiooni elluviimiseks rakendatakse kõiki tegevusi, mis toetavad puuetega inimeste sõltumatust, sotsiaalset integratsiooni  ning osalust ühiskondlikus elus.

Koja eetilised põhimõtted:

1) Demokraatlik juhtimine ja toimimine;

2) Kodaniku julgus ja hoolivus;

3) Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine;

4) Vastutus ning aruandmiskohustus;

5) Avatus ja läbipaistvus;

6) Sõltumatus ja huvidekonflikti vältimine;

7) Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine;

8) Sallivus.

Taust:

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsiooniks järgmistele puuetega inimeste ühendustele :

* Põlvamaa Invaühing ( 80109923 )

* Põlvamaa Reumaühing ( 80081290 )

* Põlvamaa Suhkruhaigete Selts ( 80078111 )

* Põlvamaa Vaimse Tervise Selts ( 80078157 )

* Põlvamaa Noorte Klubi U.L.A.( 80078230 )

* Põlvamaa Astmahaigete Selts ( 80109840 )

* Põlvamaa Vaegnägijate Selts ( 80087653 )

* Põlvamaa Kutsehaigete Ühing ( 80001516 )

* Põlvamaa Südameliit (80110062 )

* Põlvamaa Puuetega Laste Vanemate Selts ( 80109372 )

* Põlva Vaegkuuljate Ühing (80139114)

* Põlva Parkinsoni Selts

Põlvamaa PIK on asutatud 23.nov.1994.a.

Põlvamaa PIK tegutseb Põlva Päevakeskuse ruumides (Uus tn.2 Põlva) ja Peri Sotsiaalkeskuses (Andre küla, Põlva vald).

Jätkub trend, et maakonna tööealiste tööga hõivatus langeb ja abivajajate arv suureneb.

2. Eesmärgid:

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda lähtub oma tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest.

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja  tegevuse eesmärgiks on arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ja viia oma liikmete probleemid ja nõudmised kohalike omavalitsuste, maavalitsuse ja üldsuse tasandile. Põlvamaa PIK ülesandeks on osaleda kohalike omavalitsuste - maavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide väljatöötamises, koostöö Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja erinevate puuetega inimeste ühendustega. Samuti ravi, rehabilitatsiooni, üld - ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste teadvustamine ja lahendustele kaasaaitamine, oma liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine.

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda lähtub Põlva maakonna arengukavast  sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervise edenduse  põhisuundadest -

ˇ       Maakonna elanikele on loodud võimalused igapäevaeluga toimetulekuks, enda arendamiseks, arstiabi kättesaamiseks ja oma tervisliku potensiaali arendamiseks

Eesmärk 1:Sihtgruppidel (lapsed, puuetega inimesed, eakad) on võimalus tarbida kvaliteetseid teenuseid.

Eesmärk 2: Inimressurss sotsiaalhoolekandes on suurenenud.

Eesmärk3: Uus kvaliteet on saavutatud koostöös.

Eesmärk 4: Tegevused sotsiaalhoolekandes on hinnatavad.

Põlvamaa PIK lähtub Põlva valla arengukavast

VisioonToimiv sotsiaalvõrgustik ja kättesaadav lai valik teenuseid igale abivajajale.

Eesmärk1.Avahooldusteenuste laiendamine ja rakendamine.

Eesmärk 2.Kaasaegse sotsiaalhoolekandesüsteemi loomine(toetada uute teenuste väljaarendamist Puutega Inimeste Koja poolt.)

Samuti lähtub Põlvamaa PIK oma tegevuses 16.mail 1995.a. Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Puuetega Inimeste Võrdsete Võimaluste Loomise Standardreeglitest, mille eesmärgiks on tagada puuetega inimestele samaväärsed õigused - toimetulekule, elukohale, liikumisele, haridusele, tööle ning vaba aja veetmisele.

Põlvamaa PIK on koostööpartner erinevatele KOV-idele, läbi EPIKoja Sotsiaalministeeriumile, sotsiaalvaldkonna töötajaid koolitavatele õppeasutustele, erihoolekandeteenuseid pakkuvatele asutustele.

3.Arengusuunad

  • Olemasolevate teenuste jätkamine ja uute teenuste väljaarendamine Põlva Päevakeskuses

(Põlva linn) ja Peri Sotsiaalkeskuses (Põlva vald).

Antud hetkel pakutavad teenused:

Esmatasandi nõustamine, kliendi juhtumi korraldamine, töö esmahaigestunutega

Koolituste, infopäevade korraldamine allorganisatsioonide juhtidele

Infopäevade, koolituste korraldamine maakonna puuetega inimestele

Tegevusteraapia psüühikahäiretega inimestele

Huvialaringid  puuetega inimestele

Toetatud elamise teenus psüühilise erivajadustega inimestele

Igapäevaelu toetamise teenus  psüühilise erivajadustega inimestele

Pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamine osalise  või puuduva töövõimega psüühilise erivajadusega isikutele (Sotsiaalkindlustusamet)

Pesupesemisteenuse pakkumine Peri Sotsiaalkeskuses

Transportteenus Peri Sotsiaalkeskusesse

Toimetulekuõpetus

Vaba aja sisustamine, maakondlike puuetega ürituste korraldamine vähemalt 1 kord aastas

Koostöö kohalike omavalitsustega

Koostöö Põlva Roosi Kooliga, Maarja Külaga, Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga, 

Põlva Toidupanga tegevuse koordineerimine, koostöö kaTartu maakonna ja Ida-Viru maakonnaga.

Pildikesi ajaloost

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri


I.Üldsätted

 1.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulundusühing, mis ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste ühendusi Põlvamaal ning teisi juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.

2.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on asutatud Põlvas, 23.november 1994.a.

3.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto ja pitsatiga.

4.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja teistest õigusaktidest, Eesti Puuetega Inimeste Koja põhikirjast ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.

5.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda asukoht on Andre küla, Põlva vald  Põlva maakond  63205.

6.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on asutatud tähtajatult.

7.Majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

 

II. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja eesmärk ja ülesanded

8.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse eesmärk on arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ja viia oma liikmete probleemid ja nõudmised kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja üldsuse tasandile.

9.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja ülesanded on:

9.1.osaleda kohalike omavalitsuste - ja maavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide väljatöötamises;

9.2. koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega inimeste ühendustega;

9.3. ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine;

9.4. liikmeid puudutav infotöötlus;

9.5. avalike suhete korraldamine;

9.6. oma liikmete tegevuse koordineerimine;

9.7  arendada ja pakkuda sotsiaalteenuseid, sh erihoolekandeteenuseid psüühiliste erivajadustega inimestega; arendada Põlva Toidupanga tegevust

9.8. Jälgida puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite ja puuetega inimeste õiguste konvensiooni täitmist

 

III.Vara ja vahendid

 10.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja varade tekkimise aluseks on:

10.1 koolitustöö;

10.2 kirjastustegevus;

10.3 projektitöö;

10.4 sponsorlus;

10.5 annetused;

10.6 muu seadusega kooskõlas olev tegevus

11. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab raamatupidamist vastavalt Raamatupidamise Seadusele.

 

IV. Liikmed

 12. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liikmeteks võivad olla Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad ning seadusega kooskõlas registreeritud puuetega inimeste ühendused Põlvamaal ning toetajaliikme staatuses teised juriidilised isikud, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.

13.Liikmeks astumisel esitab isik Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojale kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

14.Väljaastumisel esitab liige Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojale kirjaliku avalduse. Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojast saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul ja 3-kuulise ettekandmistähtaja möödumisel. Lahkunud liige kutsutakse Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja nimekirjast.

15.Üldkoosolek võib liikme välja arvata kui:

15.1 Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja sisulisel tööl ei ole osalenud 1 aasta jooksul;

15.2 Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikirja on eiratud või jämedalt rikutud.

 

V. Liikmete õigused ja kohustused

 16.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liikmel on õigus:

16.1. osaleda Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja üritustel;

16.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevust puudutavates küsimustes;

16.3. osaleda hääleõigusega Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja koosolekutel, omades 1 hääle;

16.4. valida ja olla valitud Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja juhtorganitesse

17. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liige on kohustatud:

17.1. täitma Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikirja ja kodukorda;

17.2. teatama Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojale liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha - ja registriandmed;

17.3. osalema Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja koosolekutel.

 

VI. Üldkoosolek

18. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kaks korda aastas.

19.Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku 1/10 Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liikmete, juhatuse esimehe või revidendi nõudmisel.

20. Erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele vähemalt 7 päeva enne selle toimumist kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (e-kiri, lühisõnum, paberkandja).

21. Üldkoosoleku läbiviimise koht, aeg ja päevakord teatatakse liikmetele ette 7 päeva enne selle toimumist kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (e-kiri, lühisõnum, paberkandja).

22. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui on kohal üle poole liikmetest.

23.Koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

24.  Üldkoosoleku pädevuses on:

24.1  põhikirja muutmine ja täiendamine;

24.2  juhatuse valimine  kuni 5 aastaks;

24.3  juhatuse esimehe ehk tegevjuhi valimine kuni  5 aastaks;

24.4  revidendi valimine  kuni 5 aastaks;

24.5  liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

24.6  üldkoosolek kuulab ära juhatuse esimehe ja revidendi aruanded, kinnitab majandusaasta aruande ning annab hinnangu juhatuse tööle.

 

VII. Juhatuse esimees

25.Juhatuse esimehe pädevuses on:

25.1.korraldada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele;

25.2. juhtida ja kontrollida tegevaparaadi tööd;

25.3. sõlmida Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja nimel lepinguid ja kokkuleppeid, jälgida nende täitmist;

25.4. käsutada kooskõlas põhikirjaga Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piirides ja Koja üldkoosoleku otsuste alusel;

25.5. avada ja sulgeda pangakontosid;

25.6. valmistada ette Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekuid;

25.7. omada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja nimel allkirjaõigust;

25.8. anda volikirju;

25.9. korraldada  liikmete arvestust;

25.10. korraldada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja igapäevast tööd;

25.11. anda oma tegevusest aru üldkoosolekule;

25.12. juhatada  koosolekuid.

26. juhatuse esimehe ehk tegevjuhi  äraolekul korraldab Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevust juhatuse poolt määratud ja volitatud isik.

 

VIII. Juhatus

27. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tööd juhatus.

28. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja juhatus on 3 liikmeline.

28.1. juhatus on ühingu tööd organiseeriv ja eesmärke täitev tööorgan.

28.2. juhatus kinnitab majandustegevuse üldsummad, eelarve ning lahendab kõik finants - majandustegevusega seotud ülesanded;

28.3. juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas.

28.4. juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

28.5.igal juhatuse liikmel on õigus esindada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda kõigis õigustoimingutes.

28.6. juhatuse pädevuses on palgaliste kohtade loomine ja töötasude kinnitamine.

 

IX. Revident

29. Revident valitakse üldkoosoleku poolt  kuni 5 aastaks.

30. Revident on sõltumatu isik, kes jälgib Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja koosoleku otsusele.

31. Revident kontrollib Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevust mitte harvem, kui 1 kord aastas ja esitab oma aruandekoosolekul.

 

X. Ühinemine. Jagunemine. Lõpetamine.

32.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

33.Vastava otsuse teeb üldkoosolek, kusjuures otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 osalejate üldarvust.

34. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulunduühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

35.Likvideerimiskomisjoni otsuse suhtes on ülimuslik üldkoosoleku otsus.Vaidlustatud küsimused lahendab kohus.

36. Ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

 

Põhikirjamuudatused on kinnitatud 28.03.2013.a.

Tegevused 2021-2022

JOOKSEV INFO AVALIKE ÜRITUSTE KOHTA ILMUB PÕLVAMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA FACEBOOKI LEHEL ja PÕLVA VALLA AJALEHES

ÜLDINE TEGEVUSKAVA  2021-2022:

  • KOJA LIIKMESORGANISATSIOONIDE JUHTIDE KOOLITUSED
  • TEABEPÄEVADE KORRALDAMINE

  • RAHVUSVAHELINE PUUETEGA INIMESTE PÄEV

 

I ARENDUSTEGEVUSED KOGU

•           Koja juhatuse ja lepinguliste töötajate igapäevane töö Koja prioriteetide ja tegevusplaani täitmiseks;

•           Koja istungite ettevalmistamine ja läbiviimine;

•           Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopäevade korraldamine;

•           Teenuste arendamine ja pakkumine klientidele;

•           Põlvamaa puuetega inimestele koolituste korraldamine ja puuetega inimeste päeva läbiviimine;

•           Koostöö korraldamine teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, osalemine erinevates koostööprojektides;

•           Puuetega inimestele võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise jälgimine;

•           Koostöö teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega.

II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE

•           Jätkame igapäevaselt teenuste osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;

•           Jätkame koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, Varajase Kaasamise Keskusega kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega ja teiste sotsiaalvaldkonna asutustega.

•           Arendada juba pakutavaid teenuseid.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com