Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Igapäevaelu toetamise teenus

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise teenust. Vastavalt tegevusloale on  võimalik üheaegselt osutada teenust kuni 50 isikule. 2021. aastal osutab koda teenust 39 isikule.

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus

kujundatakse isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;

juhendatakse isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;

juhendatakse isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;

juhendatakse isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;

kujundatakse isiku tööoskusi ja võimaldatakse isikule töö tegemise harjutamist;

nõustatakse isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid, igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;

toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;

kaasatakse isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on täisealisel isikul,  kes vastab järgmistele tingimustele:

1)isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

2)isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud tagama teenuseosutaja kasutuses või omandis olevate ruumidega seotud kulude katmise kohaliku omavalitsuse kehtestatud ulatuses.

Igapäevaelu toetamise teenust võib osutada teenust saama õigustatud isiku eluruumides või muudes nimetatud teenuse osutamiseks sobivates kohtades.

Hinnangu igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kestuse ja tegevuste soovitusliku sageduse kohta kuus annab ning raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire olemasolu, sealhulgas diagnoosi märgib psühhiaater või rehabilitatsiooniteenuse osutaja Sotsiaalkindlustusametile esitatavas kirjalikus hinnangus või rehabilitatsiooniplaanis.

Igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevaid tegevusi viiakseteenust saama suunatud isiku suhtes vahetult ellu või tema lähedasi, sealhulgas temaga koos elavaid isikuid nõustatakse suunamisotsuses nimetatud soovituslikus mahus, kuid vähemalt neli tundi kuus. Teenuseosutaja on kohustatud pidama arvestust tundide üle, millal isikule või tema lähedastele teenust vahetult osutati.

Igapäevaelu toetamise teenuse alustamisel peab teenuseosutaja teavitama õigustatud isikut, millistel päevadel ja kellaaegadel teenust osutatakse.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutaja tagab ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne teenust saama suunatud isiku kohta.

Suunamiskirja teenusele väljastab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlik juhtumikorraldaja


Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks vajalikud dokumendid

* isiku taotlus
* eriarsti hinnang

* isikut tõendava dokumendi koopia

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevusjuhendajad abistavad vajadusel vajalike dokumentide koostamisel.

Tegevusjuhendajad Kairit Numa, Ülle Kaljuvee, Raine Lahtvee, Heli Puusta,Aet Olle.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com