Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on loodud Põlvas 23. novembril 1994. aastal.

 

Koja tegevust rahastab osaliselt riigieelarvest  HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU.

 

 

HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU SOTSIAALVALDKONNA 2018. AASTA PRIORITEETSED VALDKONNAD:

1. SOTSIAALVALDKOND

1.1. Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine

1.2. Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad projektid ning invasporti edendavad tegevused

1.3. Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused

1.4.Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/ sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks

1.5. Soolise palgalõhe ennetamist ja vähendamist toetavad tegevused

1.6. Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele, sallivuse ja kaasatuse suurendamisele suunatud tegevused

2. TERVISEVALDKOND

2.1. Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid

2.2.Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alaste nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamise projektid

2.3 Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas

2.4 Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine