Arengukava

ARENGUKAVA 2016 – 2020

Visiooniks on puuetega inimeste sotsiaalse trjutuse ja diskrimineerimise vastu vitlemine ja ennetamine kikide phiseaduslike iguste (tervis, haridus, thive jne) tagamisel. Visiooni elluviimiseks rakendatakse kiki tegevusi, mis toetavad puuetega inimeste sltumatust, sotsiaalset integratsiooni ning osalust hiskondlikus elus.

Koja eetilised phimtted:

1) Demokraatlik juhtimine ja toimimine;

2) Kodaniku julgus ja hoolivus;

3) Vahendite ja vara heaperemehelik ning sstlik kasutamine;

4) Vastutus ning aruandmiskohustus;

5) Avatus ja lbipaistvus;

6) Sltumatus ja huvidekonflikti vltimine;

7) Snapidamine ja ideede autorluse tunnustamine;

8) Sallivus.

Taust:

Plvamaa Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsiooniks jrgmistele puuetega inimeste hendustele :

* Plvamaa Invahing ( 80109923 )

* Plvamaa Reumahing ( 80081290 )

* Plvamaa Suhkruhaigete Selts ( 80078111 )

* Plvamaa Vaimse Tervise Selts ( 80078157 )

* Plvamaa Noorte Klubi U.L.A.( 80078230 )

* Plvamaa Astmahaigete Selts ( 80109840 )

* Plvamaa Vaegngijate Selts ( 80087653 )

* Plvamaa Kutsehaigete hing ( 80001516 )

* Plvamaa Sdameliit (80110062 )

* Plvamaa Puuetega Laste Vanemate Selts ( 80109372 )

* Plva Vaegkuuljate hing (80139114)

* Plva Parkinsoni Selts

Plvamaa PIK on asutatud 23.nov.1994.a.

Plvamaa PIK tegutseb Plva Pevakeskuse ruumides (Uus tn.2 Plva) ja Peri Sotsiaalkeskuses (Andre kla, Plva vald).

Jtkub trend, et maakonna tealiste tga hivatus langeb ja abivajajate arv suureneb.

2. Eesmrgid:

Plvamaa Puuetega Inimeste Koda lhtub oma tegevuses phikirjalistest eesmrkidest.

Plvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse eesmrgiks on arendada koostd erinevate puuetega inimeste henduste vahel ja viia oma liikmete probleemid ja nudmised kohalike omavalitsuste, maavalitsuse ja ldsuse tasandile. Plvamaa PIK lesandeks on osaleda kohalike omavalitsuste - maavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandet arengukavade ja programmide vljattamises, koost Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja erinevate puuetega inimeste hendustega. Samuti ravi, rehabilitatsiooni, ld - ja kutsehariduse, mberppe, thive ja iseseisva toimetuleku ksimuste teadvustamine ja lahendustele kaasaaitamine, oma liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine.

Plvamaa Puuetega Inimeste Koda lhtub Plva maakonna arengukavast 2015-2020 sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervise edenduse phisuundadest -

Maakonna elanikele on loodud vimalused igapevaeluga toimetulekuks, enda arendamiseks, arstiabi kttesaamiseks ja oma tervisliku potensiaali arendamiseks

Eesmrk 1:Sihtgruppidel (lapsed, puuetega inimesed, eakad) on vimalus tarbida kvaliteetseid teenuseid.

Eesmrk 2: Inimressurss sotsiaalhoolekandes on suurenenud.

Eesmrk3: Uus kvaliteet on saavutatud koosts.

Eesmrk 4: Tegevused sotsiaalhoolekandes on hinnatavad.

Plvamaa PIK lhtub Plva valla arengukavast 2012-2017:

VisioonToimiv sotsiaalvrgustik ja kttesaadav lai valik teenuseid igale abivajajale.

Eesmrk1.Avahooldusteenuste laiendamine ja rakendamine.

Eesmrk 2.Kaasaegse sotsiaalhoolekandessteemi loomine(toetada uute teenuste vljaarendamist Puutega Inimeste Koja poolt.)

Samuti lhtub Plvamaa PIK oma tegevuses 16.mail 1995.a. Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Puuetega Inimeste Vrdsete Vimaluste Loomise Standardreeglitest, mille eesmrgiks on tagada puuetega inimestele samavrsed igused - toimetulekule, elukohale, liikumisele, haridusele, tle ning vaba aja veetmisele.

Plvamaa PIK on koostpartner erinevatele KOV-idele, lbi EPIKoja Sotsiaalministeeriumile, sotsiaalvaldkonna ttajaid koolitavatele ppeasutustele, erihoolekandeteenuseid pakkuvatele asutustele.

3.Arengusuunad

  • Olemasolevate teenuste jtkamine ja uute teenuste vljaarendamine Plva Pevakeskuses

(Plva linn) ja Peri Sotsiaalkeskuses (Plva vald).

Antud hetkel pakutavad teenused:

Esmatasandi nustamine, kliendi juhtumi korraldamine, t esmahaigestunutega

Koolituste, infopevade korraldamine allorganisatsioonide juhtidele

Infopevade, koolituste korraldamine maakonna puuetega inimestele

Tegevusteraapia pshikahiretega inimestele

Huvialaringid puuetega inimestele

Toetatud elamise teenus pshilise erivajadustega inimestele

Igapevaelu toetamise teenus pshilise erivajadustega inimestele

Pikaajalise kaitstud t teenuse osutamine osalise vi puuduva tvimega pshilise erivajadusega isikutele (Sotsiaalkindlustusamet)

Lhiajalise kaitstud t teenuse osutamine osalise tvimega ttutele (Ttukassa)

Pesupesemisteenuse pakkumine Peri Sotsiaalkeskuses

Transportteenus Peri Sotsiaalkeskusesse

Toimetulekupetus

Vaba aja sisustamine, maakondlike puuetega rituste korraldamine vhemalt 1 kord aastas

Koost kohalike omavalitsustega

Koost Plva Roosi Kooliga , Maarja Klaga, Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga,

Osalemine MT Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu tegevuses

Plva Toidupanga tegevuse koordineerimine, koost kaTartu maakonna ja Ida-Viru maakonnaga.