Sotsiaalteenused ja toetused

Sotsiaalteenuste ja vltimatu sotsiaalabi andmist korraldab kohalik omavalitsus.

Sotsiaalteenuseid on igus saada:

 • Eesti alalisel elanikul
 • Eestis seaduslikul alusel elaval vlismaalasel
 • Eestis viibival pagulasel.

Iga kohalik omavalitsus kehtestab abi andmise korra, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Seega vib erinevates omavalitsustes saada erinevaid sotsiaalteenuseid ning ka reeglid nende saamiseks vivad erineda.

Sotsiaalteenuse saamiseks peab inimene prduma oma elukohajrgsesse omavalitsusse, kes teeb otsuse, kas ja millist abi inimene konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidiseks toimetulekuks vajab. Otsus abi andmise vi sellest keeldumise kohta peab olema selgelt snastatud ja inimesele arusaadavalt phjendatud.

Kohalikul omavalitsusel onigus vtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Kohaliku omavalitsuse korraldatavad sotsiaalteenused

Kohaliku omavalitsuse (vald, linn, linnaosa) poole vib prduda jrgmiste teenuste saamiseks:

 • koduteenus– tisealise abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises
 • vljaspool kodu osutatavldhooldusteenus– tisealise abistamine ja hooldamine hoolekandeasutuses
 • tugiisikuteenus– tisealise inimese ja/vi lapse motiveerimine, juhendamine ja iseseisva toimetuleku arendamine
 • tisealise isiku hooldus– puudega tisealise inimese abistamine iguste ja kohustuste kandmisel
 • isikliku abistaja teenus– puudega tisealise inimese abistamine igapevastes toimingutes
 • varjupaigateenus– tisealisele inimesele ajutise maja vimaldamine
 • turvakoduteenus– lapsele vi tisealisele inimesele ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja kriisiabi vimaldamine
 • sotsiaaltransporditeenus– puudega inimesele kohase siduki kasutamise vimaldamine
 • eluruumi tagamine– sobiva eluruumi kasutamise vimaluse loomine inimesele vi perele, kes seda ise pole vimeline leidma
 • vlanustamisteenus– vlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimese nustamine vlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel
 • lapsehoiuteenus– 1,5–3-aastase lapse ja kuni 18-aastase raske vi sgava puudega isikule lapshoiuteenuse tagamine, et toetada lapse hooldusigust omava inimese toimetulekut ja ttamist.

Kui keegi kohaliku omavalitsuse elanikest peaks neid teenuseid vajama, tuleb need abivajajale ka tagada. See thendab, et kohalikul omavalitsusel pole igust keelduda nende teenuste korraldamisest oma elanikele.

Riigi korraldatavad sotsiaalteenused

 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus– kigile puudega inimestele ja osalise vi puuduva tvimega inimestele, kes vajavad igapevaelus abi puudest vi erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.
 • Proteeside, ortopeediliste ja muude tehnilisteabivahendite ostmise vi rimise osaline kompenseerimine.
 • Erihoolekandeteenusedon meldud tisealistele isikutele, kellel on raskest, sgavast vi psivast pshikahirest tulenevalt suurem krvalabi, juhendamise vi ka jrelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset krvalabi.
 • Lepitusteenus– kriminaalmenetluse seadustikus stestatud lepitusmenetluse korraldamine ja selle tulemusena slmitud kirjaliku kokkuleppe tingimuste titmise kontrollimine.
 • Ohvriabiteenus– kuriteo, hooletuse vi halva kohtlemise vi fsilise, vaimse vi seksuaalse vgivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvime silitamine vi parandamine.
 • Asendushooldus– lapse hooldamine vljaspool tema enda perekonda ehk siis eestkoste, asenduskodu vimaldamine vi hooldamine teises perekonnas.

Lisaks neile teenusele saavad lapsed ka mitmeid projektiphiseid teenuseid. Tpsemat infot saab sotsiaalkindlustusametist infotelefonil 612 1360 vi ameti kodulehelt rubriigist “Lapsed, pered” (“Teenused lastele ja peredele”).