Erihoolekandeteenused


  • Erihoolekandeteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ning tegevuste juhendamine. Inimene peaks maksimaalselt ise panustama oma igapäevaelu tegevustesse ning teda juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi. Erihoolekandeteenused on igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus ja ööpäevaringne erihooldusteenus.  

    Üldjuhul peab erihoolekandeteenusele suunamist soovijal olema koostatud rehabilitatsiooniplaan, mille tegevuskavasse on märgitud isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud teenused ja tegevused. Rehabilitatsiooniteenusel hinnatakse inimese tugevusi ja vajadusi ning tehakse soovitused isikule edasiseks teenuste osutamiseks. Sellest eeldusest tulenevalt peavad kõik erihoolekandeteenuseid taotlevad inimesed (väljaarvatud suunamisel igapäevaelu toetamise teenusele ja ööpäevaringsele erihooldusteenusele kohtumäärusega isikutele) olema eelnevalt läbinud rehabilitatsiooniteenuse. Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks ei ole inimesel vaja rehabilitatsiooniplaani, piisab eriarsti saatekirjast, kohtumääruse alusel ööpäevaringsele erihooldusteenusele asumiseks teeb kohus vastavasisulise otsuse ning rehabilitatsiooniteenust inimene ei läbi.  

    Teenustele suunamist ja osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). SKA-s töötavate juhtumikorraldajate ülesandeks on informeerida inimest teenusele saamise võimaluste osas (sh protsess, vajaminevad dokumendid) ning toetada inimest kogu teenusele suunamise protsessi ulatuses. Juhtumikorraldajate töö eesmärk on toetada inimest kogu erihoolekandeteenuse kasutamisega seotud asjaajamises.   

    Kui inimene soovib taotleda mõnda erihoolekandeteenust, peab ta esitama SKA-le taotluse koos vajalike dokumentidega konkreetse teenuse saamiseks. Taotluse võib esitada inimene ise või kui tal on seaduslik esindaja, siis tema seaduslik esindaja. Taotluse koostamisel ja vajalike dokumentide koondamisel peab SKA vajaduse korral inimest aitama ning selgitama mh millised dokumendid või info on isiku taotluses puudu jne. Kui inimene pöördub kohaliku omavalitsuse poole, on omavalitsus kohustatud selgitama, kuhu peab pöörduma, et saada oma vajadustele vastavat teenust, ning vajaduse korral osutama inimesele sotsiaalnõustamise teenust ja/või koostama juhtumiplaani. Seejärel esitab inimene taotluse erihoolekandeteenusele suunamiseks Sotsiaalkindlustusametile. Teenusele asumiseks väljastab SKA inimesele suunamisotsuse.  

    Erihoolekandeteenused on reguleeritud alt sotsiaalhoolekande seaduse 4.jaos
  •