Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri


I.Üldsätted

 1.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulundusühing, mis ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste ühendusi Põlvamaal ning teisi juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.

2.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on asutatud Põlvas, 23.november 1994.a.

3.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto ja pitsatiga.

4.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja teistest õigusaktidest, Eesti Puuetega Inimeste Koja põhikirjast ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.

5.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda asukoht on Andre küla, Põlva vald  Põlva maakond  63205.

6.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on asutatud tähtajatult.

7.Majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

 

II. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja eesmärk ja ülesanded

8.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse eesmärk on arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ja viia oma liikmete probleemid ja nõudmised kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja üldsuse tasandile.

9.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja ülesanded on:

9.1.osaleda kohalike omavalitsuste - ja maavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide väljatöötamises;

9.2. koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega inimeste ühendustega;

9.3. ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine;

9.4. liikmeid puudutav infotöötlus;

9.5. avalike suhete korraldamine;

9.6. oma liikmete tegevuse koordineerimine;

9.7  arendada ja pakkuda sotsiaalteenuseid, sh erihoolekandeteenuseid psüühiliste erivajadustega inimestega; arendada Põlva Toidupanga tegevust

9.8. Jälgida puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite ja puuetega inimeste õiguste konvensiooni täitmist

 

III.Vara ja vahendid

 10.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja varade tekkimise aluseks on:

10.1 koolitustöö;

10.2 kirjastustegevus;

10.3 projektitöö;

10.4 sponsorlus;

10.5 annetused;

10.6 muu seadusega kooskõlas olev tegevus

11. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab raamatupidamist vastavalt Raamatupidamise Seadusele.

 

IV. Liikmed

 12. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liikmeteks võivad olla Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad ning seadusega kooskõlas registreeritud puuetega inimeste ühendused Põlvamaal ning toetajaliikme staatuses teised juriidilised isikud, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.

13.Liikmeks astumisel esitab isik Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojale kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

14.Väljaastumisel esitab liige Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojale kirjaliku avalduse. Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojast saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul ja 3-kuulise ettekandmistähtaja möödumisel. Lahkunud liige kutsutakse Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja nimekirjast.

15.Üldkoosolek võib liikme välja arvata kui:

15.1 Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja sisulisel tööl ei ole osalenud 1 aasta jooksul;

15.2 Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikirja on eiratud või jämedalt rikutud.

 

V. Liikmete õigused ja kohustused

 16.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liikmel on õigus:

16.1. osaleda Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja üritustel;

16.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevust puudutavates küsimustes;

16.3. osaleda hääleõigusega Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja koosolekutel, omades 1 hääle;

16.4. valida ja olla valitud Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja juhtorganitesse

17. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liige on kohustatud:

17.1. täitma Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja põhikirja ja kodukorda;

17.2. teatama Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojale liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha - ja registriandmed;

17.3. osalema Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja koosolekutel.

 

VI. Üldkoosolek

18. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kaks korda aastas.

19.Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku 1/10 Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liikmete, juhatuse esimehe või revidendi nõudmisel.

20. Erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele vähemalt 7 päeva enne selle toimumist kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (e-kiri, lühisõnum, paberkandja).

21. Üldkoosoleku läbiviimise koht, aeg ja päevakord teatatakse liikmetele ette 7 päeva enne selle toimumist kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (e-kiri, lühisõnum, paberkandja).

22. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui on kohal üle poole liikmetest.

23.Koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

24.  Üldkoosoleku pädevuses on:

24.1  põhikirja muutmine ja täiendamine;

24.2  juhatuse valimine  kuni 5 aastaks;

24.3  juhatuse esimehe ehk tegevjuhi valimine kuni  5 aastaks;

24.4  revidendi valimine  kuni 5 aastaks;

24.5  liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

24.6  üldkoosolek kuulab ära juhatuse esimehe ja revidendi aruanded, kinnitab majandusaasta aruande ning annab hinnangu juhatuse tööle.

 

VII. Juhatuse esimees

25.Juhatuse esimehe pädevuses on:

25.1.korraldada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele;

25.2. juhtida ja kontrollida tegevaparaadi tööd;

25.3. sõlmida Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja nimel lepinguid ja kokkuleppeid, jälgida nende täitmist;

25.4. käsutada kooskõlas põhikirjaga Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piirides ja Koja üldkoosoleku otsuste alusel;

25.5. avada ja sulgeda pangakontosid;

25.6. valmistada ette Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekuid;

25.7. omada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja nimel allkirjaõigust;

25.8. anda volikirju;

25.9. korraldada  liikmete arvestust;

25.10. korraldada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja igapäevast tööd;

25.11. anda oma tegevusest aru üldkoosolekule;

25.12. juhatada  koosolekuid.

26. juhatuse esimehe ehk tegevjuhi  äraolekul korraldab Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevust juhatuse poolt määratud ja volitatud isik.

 

VIII. Juhatus

27. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tööd juhatus.

28. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja juhatus on 3 liikmeline.

28.1. juhatus on ühingu tööd organiseeriv ja eesmärke täitev tööorgan.

28.2. juhatus kinnitab majandustegevuse üldsummad, eelarve ning lahendab kõik finants - majandustegevusega seotud ülesanded;

28.3. juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas.

28.4. juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

28.5.igal juhatuse liikmel on õigus esindada Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda kõigis õigustoimingutes.

28.6. juhatuse pädevuses on palgaliste kohtade loomine ja töötasude kinnitamine.

 

IX. Revident

29. Revident valitakse üldkoosoleku poolt  kuni 5 aastaks.

30. Revident on sõltumatu isik, kes jälgib Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja koosoleku otsusele.

31. Revident kontrollib Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevust mitte harvem, kui 1 kord aastas ja esitab oma aruandekoosolekul.

 

X. Ühinemine. Jagunemine. Lõpetamine.

32.Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

33.Vastava otsuse teeb üldkoosolek, kusjuures otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 osalejate üldarvust.

34. Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulunduühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

35.Likvideerimiskomisjoni otsuse suhtes on ülimuslik üldkoosoleku otsus.Vaidlustatud küsimused lahendab kohus.

36. Ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

 

Põhikirjamuudatused on kinnitatud 28.03.2013.a.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com