Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

Märka puude taga inimest

  

Arengukava 2021-2023

Visiooniks on  puuetega inimeste sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise  vastu võitlemine ja ennetamine kõikide põhiseaduslike õiguste (tervis, haridus, tööhõive jne) tagamisel.   Visiooni elluviimiseks rakendatakse kõiki tegevusi, mis toetavad puuetega inimeste sõltumatust, sotsiaalset integratsiooni  ning osalust ühiskondlikus elus.

Koja eetilised põhimõtted:

1) Demokraatlik juhtimine ja toimimine;

2) Kodaniku julgus ja hoolivus;

3) Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine;

4) Vastutus ning aruandmiskohustus;

5) Avatus ja läbipaistvus;

6) Sõltumatus ja huvidekonflikti vältimine;

7) Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine;

8) Sallivus.

Taust:

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsiooniks järgmistele puuetega inimeste ühendustele :

* Põlvamaa Invaühing ( 80109923 )

* Põlvamaa Reumaühing ( 80081290 )

* Põlvamaa Suhkruhaigete Selts ( 80078111 )

* Põlvamaa Vaimse Tervise Selts ( 80078157 )

* Põlvamaa Noorte Klubi U.L.A.( 80078230 )

* Põlvamaa Astmahaigete Selts ( 80109840 )

* Põlvamaa Vaegnägijate Selts ( 80087653 )

* Põlvamaa Kutsehaigete Ühing ( 80001516 )

* Põlvamaa Südameliit (80110062 )

* Põlvamaa Puuetega Laste Vanemate Selts ( 80109372 )

* Põlva Vaegkuuljate Ühing (80139114)

* Põlva Parkinsoni Selts

Põlvamaa PIK on asutatud 23.nov.1994.a.

Põlvamaa PIK tegutseb Põlva Päevakeskuse ruumides (Uus tn.2 Põlva) ja Peri Sotsiaalkeskuses (Andre küla, Põlva vald).

Jätkub trend, et maakonna tööealiste tööga hõivatus langeb ja abivajajate arv suureneb.

2. Eesmärgid:

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda lähtub oma tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest.

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja  tegevuse eesmärgiks on arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ja viia oma liikmete probleemid ja nõudmised kohalike omavalitsuste, maavalitsuse ja üldsuse tasandile. Põlvamaa PIK ülesandeks on osaleda kohalike omavalitsuste - maavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide väljatöötamises, koostöö Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja erinevate puuetega inimeste ühendustega. Samuti ravi, rehabilitatsiooni, üld - ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste teadvustamine ja lahendustele kaasaaitamine, oma liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine.

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda lähtub Põlva maakonna arengukavast  sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervise edenduse  põhisuundadest -

ˇ       Maakonna elanikele on loodud võimalused igapäevaeluga toimetulekuks, enda arendamiseks, arstiabi kättesaamiseks ja oma tervisliku potensiaali arendamiseks

Eesmärk 1:Sihtgruppidel (lapsed, puuetega inimesed, eakad) on võimalus tarbida kvaliteetseid teenuseid.

Eesmärk 2: Inimressurss sotsiaalhoolekandes on suurenenud.

Eesmärk3: Uus kvaliteet on saavutatud koostöös.

Eesmärk 4: Tegevused sotsiaalhoolekandes on hinnatavad.

Põlvamaa PIK lähtub Põlva valla arengukavast

VisioonToimiv sotsiaalvõrgustik ja kättesaadav lai valik teenuseid igale abivajajale.

Eesmärk1.Avahooldusteenuste laiendamine ja rakendamine.

Eesmärk 2.Kaasaegse sotsiaalhoolekandesüsteemi loomine(toetada uute teenuste väljaarendamist Puutega Inimeste Koja poolt.)

Samuti lähtub Põlvamaa PIK oma tegevuses 16.mail 1995.a. Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Puuetega Inimeste Võrdsete Võimaluste Loomise Standardreeglitest, mille eesmärgiks on tagada puuetega inimestele samaväärsed õigused - toimetulekule, elukohale, liikumisele, haridusele, tööle ning vaba aja veetmisele.

Põlvamaa PIK on koostööpartner erinevatele KOV-idele, läbi EPIKoja Sotsiaalministeeriumile, sotsiaalvaldkonna töötajaid koolitavatele õppeasutustele, erihoolekandeteenuseid pakkuvatele asutustele.

3.Arengusuunad

  • Olemasolevate teenuste jätkamine ja uute teenuste väljaarendamine Põlva Päevakeskuses

(Põlva linn) ja Peri Sotsiaalkeskuses (Põlva vald).

Antud hetkel pakutavad teenused:

Esmatasandi nõustamine, kliendi juhtumi korraldamine, töö esmahaigestunutega

Koolituste, infopäevade korraldamine allorganisatsioonide juhtidele

Infopäevade, koolituste korraldamine maakonna puuetega inimestele

Tegevusteraapia psüühikahäiretega inimestele

Huvialaringid  puuetega inimestele

Toetatud elamise teenus psüühilise erivajadustega inimestele

Igapäevaelu toetamise teenus  psüühilise erivajadustega inimestele

Pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamine osalise  või puuduva töövõimega psüühilise erivajadusega isikutele (Sotsiaalkindlustusamet)

Pesupesemisteenuse pakkumine Peri Sotsiaalkeskuses

Transportteenus Peri Sotsiaalkeskusesse

Toimetulekuõpetus

Vaba aja sisustamine, maakondlike puuetega ürituste korraldamine vähemalt 1 kord aastas

Koostöö kohalike omavalitsustega

Koostöö Põlva Roosi Kooliga, Maarja Külaga, Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga, 

Põlva Toidupanga tegevuse koordineerimine, koostöö kaTartu maakonna ja Ida-Viru maakonnaga.

Põlva Puuetega Inimeste Koja koduleht

Copyright © 2011-2020. Kõik õigused kaitstud.

Kontakt

Telefon: 5257220 (tööpäeviti 8-16) - Kairit Numa

5072667 (tööpäeviti 8-15) - Raine Lahtvee

Email: polvapik@gmail.com